پرمیکس آلی

ویتامین E و سلنیوم

مقدار مصرف در مرغ مادر:
1 تا 2 کیلوگرم پرمیکس E  + سلنیوم در یک تن خوراک
مزایای مصرف: جهت بهبود نطفه داری و جوجه درآوری و تقویت سیستم ایمنی