واحد آزمایشگاه

با توجه به اینکه رکن اصلی صنایع داروسازی و مواد غذایی، تضمین کیفیت می باشد، لذا آزمایشگاه های کنترل کیفیت بعنوان یکی از اهرم های تضمینی و کنترل کیفیت، نقش بسیار پررنگ و تعیین کننده ای در این صنعت ایفا می کند و در این راستا صرف نظر از تمهیدات صورت گرفته در مراحل مختلف تولید، بر کلیه شاخص های موثر در کیفیت تولیدات نظارت دقیق و مستمر می نماید. بخش کنترل کیفی که در سایر فرآیندها اعم از فرآیندهای فنی و اداری وارد شده و از خروج نتایج غیر معتبر جلوگیری می نماید.