پرمیکس ویتامینه

Premix Vitamin C

مقدار مصرف

مرغ گوشتی: یک کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک

مرغ مادر:  5/1 کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک

مرغ تخمگذار: 057 گرم پریمیکس در یک تن خوراک

گوساله و کره اسب: 4 کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک